Ang kahalagahan ng mga libro

Sa pamamagitan ng pag-alala at pag-intindi Ang kahalagahan ng mga libro mga nangyari sa ating binabasa ay mahahasa ang ating analytical at critical thinking skills. Sinasabi na isa umanong chain reaction ang nangyayari: Paano makatutulong ang ating edukasyon at pagkakatuto sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos?

Tinawag naming itong Thursday Book Club dahil tuwing Huwebes kami laging nagkikita at naglalaan ng ilang oras pagkatapos Ang kahalagahan ng mga libro trabaho sa huling Huwebes ng buwan upang mapag-usapan ang libro na aming binasa.

Hinango noong January 25, Dapat din silang maturuan hinggil sa daigdig Ang kahalagahan ng mga libro saan sila nabubuhay, at sa mga katangian nito, at sa mga batas na sumasaklaw dito. Mas matibay na thinking skills. Dulot na rin ng mas maigting na bokabularyo, ang pagbabasa ng mga magaganda at mabubuti ang pagkakagawa na mga libro at iba pang babasahin ay magkakaroon ng magandang epekto sa pagsusulat ng mga nakababasa sa mga ito.

Ano ba ang Importansiya ng Pagbabasa? Ito ay upang ating magampanan ang ating mga tungkulin at gawin tayong karapat-dapat sa harapan ng Diyos at ng banal na mga anghel, at kung makatatamo tayo ng ganitong uri ng kaalaman, magiging mabuti para sa atin, sapagkat ito ang pinakamainam na ating matatamo sa lahat ng ating ginagawa, at nasasaklawan nito ang lahat ng nanaisin natin.

Sa katungkulang ito, sinikap niyang italaga ang pinakamahusay na mga guro upang magturo sa kabataan at sa maliliit na bata. Iba pang mga tanyag na paano-mag na mga aklat ay nagbabahagi sa aklat ng pagluluto at pagpapabuti ng tahanan na mga aklat.

Makaliliwanag ito ng ating araw. Hindi maaring hindi natin kukunin ang mga gurong ito. Dapat na higit tayong magpakasakit sa pagtuturo at pagbibigay edukasyon sa ating kabataan. Nagagalak tayo dahil sumasaatin ang mga alituntunin ng buhay na walang hanggan. Katungkulan natin na turuan ang ating mga anak, at pagkalooban sila ng pagtuturo sa bawat sangay ng edukasyon na nilayon upang isulong ang kanilang kapakanan.

Ang kanyang kasigasigan sa pag-aaral ay nagbigay sa kanya ng kakayahang makatulong sa pagpapalakas ng Simbahan sa maraming paraan. Ang ating mga anak ay napakahalagang mga kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, at hindi tayo maaaring maging pabaya sa pagpapalaki at pagtuturo sa kanila.

Kapag nakaka-identify tayo sa mga karakter ng mga istoryang ating binabasa, makatutulong itong makaramdam tayo ng isang real-life relationship na maaaring magdulot sa atin ng pakiramdam na tayo ay bahagi ng isang grupo inclusion.

Hinding-hindi pa huli ang lahat. Sa anu-anong paraan natin magagawa ito? Ayon sa website ng Gemm Learningmaraming mabubuting epekto ang pagbabasa. Nagbibigay motibasyon ang pagbabasa. Tulungan siyang matukoy ang ilang hakbang para masimulan ang pagkakamit ng mga mithiing ito.

John Taylor Narito tayo, bilang mga tao. Isa siyang mahusay na artisano, negosyante, manunulat, at mananalumpati. Sa kanyang pag-aaral mula pagkabata sa Inglatera hanggang sa kanyang paglilingkod bilang Pangulo ng Simbahan, si John Taylor ay parating nag-aaral at gumagawa upang mapalawak ang katalinuhan na ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon.

Anu-ano pa ang maaari nating gawin upang maging bahagi ng edukasyon ng ating mga anak? Kung gayun ay magbasa ka. At kung saan ang mga tao ay may kakulangan sa edukasyon, dapat na lalo silang magsumikap na ang kakulangang iyon ay hindi rin mangyari sa kanilang mga anak. Bakit mahalaga na magkaroon ng mabubuting guro para sa ating mga anak?

Kailangan nating palagiang maturuan, taludtod sa taludtod, tuntunin sa tuntunin, kaunti rito at kaunti roon. Ano pa bang higit na dakila o marangal na gawaing magampanan natin kaysa magturo sa mga bata ng mga alituntunin ng kaligtasan? Ani Maryanne Wolf, director ng Center for Reading and Language Research sa Tufts University, sa pagbabasa raw ay mas mapipilitan tayong gumawa ng naratibo narrative at mag-imagine.Ito ay kahit na higit pa sa dahilan upang makakuha sa ang ugali ng pagbabasa ng mga libro, ngunit may mga cinema at telebisyon pagkuha up ng isang mahusay na pakikitungo ng pansin ng mga bata, tinedyer at kahit matanda, ang ugali ng malubhang pagbabasa ay namamatay out.

Pagmamasid at pag-aaral ng mga libro ay ang mga bago na mga mapagkukunan sa paghahanap ngunit ang mga search engine nagdala up ng isang bagong paraan ng paggalugad. Mayroong maraming mga pakinabang ng Internet na maipakita sa iyo ang kahalagahan ng mga bagong daluyan na ito. Ano ang gusto kong sabihin ay na ang Internet ay nagbago ang 4/4(29).

Ang Kahalagahan ng Pagbabasa ng Aklat "Ang Kahalagan ng Pagbabasa ng Aklat" Habang bata pa sanayin na natin ang ating sarili na magbasa ng libro, kung sa mga bata mag paturo sa mga magulang upang matuto at masanay dahil napaka importante nito sa ating buhay lalo na sa pag aaral.

Kahalagahan, Kabutihan at Kagandahan ng Pagbabasa

Ano ang kahalagahan ng pagbabasa ng libro? Naipapaisip saatin ng ating nababasa ang mga bagay na imposible nating makita o maranasan. Nakukuha nating maglakbay sa pagbabasa. Higit sa lahat, marami tayong napupulot na kaalaman at aral.

Nadadagdagan ang ating mga nalalaman.

Ang Kahalagahan ng Edukasyon

Kabanata Ang Kahalagahan ng Edukasyon-Mga Turo ng Mga Pangulo ng Simbahan: John Taylor. Ang aklat o libro ay mga pinagsamasamang mga nailimbag na salita sa papel. Naglalaman din ang ibang mga aklat ng mga larawan. Kadalasang maraming mga pahina ang mga ito.

Download
Ang kahalagahan ng mga libro
Rated 0/5 based on 89 review